Chỉ được cấp phép kinh doanh vàng miếng một lần

Ngày đăng: 2012-04-07

NHNN vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ – CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo đó quy định rõ điều kiện cấp phép kinh doanh vàng.

Nhập khẩu vàng - phụ thuộc vào nhu cầu chính sách

DN và tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện các hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng và xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu sau khi được NHNN Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định tại Thông tư này.

NHNN thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và Giấy phép theo nguyên tắc cấp phép một lần cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của DN có vốn đầu tư nước ngoài là giấy phép cấp hàng năm, vào đầu năm kế hoạch và có thể cấp điều chỉnh căn cứ nhu cầu và năng lực sản xuất thực tế của DN.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ được cấp từng lần căn cứ nhu cầu của thị trường vàng và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ đối với DN hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, DN kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài, DN kinh doanh vàng có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo Dự thảo thông tư này, DN có vốn đầu tư nước ngoài không cần xin phép NHNN khi thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng như xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng lá, dây, bột, dung dịch, muối vàng, vẩy hàn, bán thành phẩm vàng trang sức; xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ được sản xuất từ nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất vàng trang sức, mỹ nghệ để làm mẫu; xuất khẩu tạp chất có chứa vàng tận thu trong quá trình sản xuất để thu hồi nguyên liệu vàng.

Nếu được tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam theo quy định tại Giấy phép đầu tư, trước khi mở cửa hàng DN phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt cửa hàng về địa điểm bán hàng, ký mã hiệu đóng trên sản phẩm vàng.

Có 6 tháng để DN đăng ký lại

Trong hồ sơ đề nghị cấp phép, DN kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho nước ngoài phải nộp cả báo cáo tình hình nhập khẩu vàng của DN trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm báo cáo. Yêu cầu này cũng áp dụng đối với DN kinh doanh vàng có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Dự thảo Thông tư đưa ra khoảng thời gian 6 tháng, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, để các DN, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

..................................................................................................................................................................

Tin liên quan

Trang: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |